ആലത്തൂര്‍ സബ് ജില്ലാ സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോല്‍സവം
2016 നവംബര്‍ 9,10 സി.വി.എംഎച്ച്എസ്.എസ്.സ്കൂള്‍ വണ്ടാഴി

Friday, 11 November 2016

Work Experience Fair (On the Spot) Overall Champion

Work Experience Fair (On the Spot)   
Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Marks
 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary
School Alathur
 2224  2421  4896  4865 14406


Work Experience Fair (On the Spot)   
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Marks
 21004 - P. K. H. S. Manjapra  1628  1779  3850  1903 9160
 21001 - Cherupushpam.G.H S S
Vadakkencherry
     4492  2464 6956
 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri    1472  2581  2063 6116
 21009 - A. S. M. H. S. Alathur    1777  1840  2275 5892
 21024 - L M H S MANGALAM DAM  492  1445  2312  1007 5256
 21011 - G. H. S. S. Erimayur  735  1578  2263  316 4892
 21002 - M. M. H. S. Panthalapadam      3077  1559 4636
 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur  2291  2319     4610
 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery  2029  2131     4160
 21266 - K A U P S MELARCODE  2058  2078     4136
 21272 - Mother Teresa U.P.S Vadakkencherry  1924  1826     3750
 21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam  1553  1666     3219
 21276 - Model. Central. School. Alathur  1571  1572     3143
 21012 - G. G. H. S. S. Alathur    780  1705  376 2861
 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery  1012  1784     2796
 21023 - C. V. M. H. S. Vanadazhi    738  1491  485 2714
 21256 - Govt. U. P. S. Mudapallur  1023  1676     2699
 21261 - C. A. U. P. S. Mampad  770  1653     2423
 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam  810  1565     2375
 21221 - S. A. L. P. S. Melarcode  2313       2313
 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery    297  738  1038 2073
 21281 - MaryMatha E.M.School Thachanady  845  1222     2067
 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery    425  1108  460 1993
 21245 - A. L. P. S. Mudappallur  1984       1984
 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam    1868     1868
 21126 - GHS MUDAPALLUR      1776   1776
 21244 - S. M. L. P. S. Mangalagiri  1764       1764
 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode    604  1147   1751
 21230 - P. C. A. L. P. S. Kavassery  1634       1634
 21223 - C. A. L. P. S. Ayakkad  1628       1628
 21274 - T. M. H .U. P. S. Manjapra    1618     1618
 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery    1413     1413
 21254 - GUPS KALLINGALPADAM  519  880     1399
 21235 - G. A. L. P. S. Pazhathara  1396       1396
 21255 - Govt. U. P. S. Kanakkanthurathi  806  486     1292
 21003 - C. A. H. S. Ayakkad    175  911  200 1286
 21259 - H. A. U. P. S. Akkara  327  919     1246
 21231 - S. R. V. A. L. P. S. kazhani  1207       1207
 21241 - A. M. M. L. P. S. Vadakkenchery  1165       1165
 21228 - A. K. V. M. L. P. S. Erattakkulam  1108       1108
 21282 - N.S.SE.M.LPSchool Pazhambalacode  1106       1106
 21248 - A. L. P. S. Padur  1040       1040
 21250 - A. M. L. P. S. Punnappadam  537  350     887
 21020 - G. H. S. Kunissery      845   845
 21260 - Karuna. U. P. S. Thennilapuram    818     818
 21262 - A. U. P. S. Moolancode  325  445     770
 21213 - Govt. L. P. S. Mangalam  756       756
 21270 - A. U. P. S. Tharur    701     701
 21216 - K. K. M. L. P. S. kattussery  670       670
 21201 - Govt. M. L. P. S. Alathur  654       654
 21203 - Govt. L. P. S. Vengannur  642       642
 21257 - S. R. U. P. S. Kunnissery    621     621
 21125 - GHS KALLINGAPADAM      360  259 619
 21243 - B. E. M. L. P. S. Vadakkenchery  612       612
 21283 - N.S.S.English Medium School
Mudappallur
 570       570
 21238 - K. M. M. L. P. S. Athipotta  557       557
 21242 - A.V. L. P. S. Vadakkenchery  445       445
 21268 - A. U. P. S. Vadakkepotta  186  247     433
 21220 - A. L. P. S. Koottala  365       365
 21214 - Govt. L. P. S. Panniyankara  335       335
 21204 - Govt. L. P. S. Kunissery  272       272
 21237 - B. J. B. S. Ariyassery  200       200

IT Fair Overall Champion

IT Fair   
Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary
School Alathur
   18  52  10 80


IT Fair   
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 21001 - Cherupushpam.G.H S S
Vadakkencherry
     36  26 62
 21009 - A. S. M. H. S. Alathur    0  20  10 30
 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur    26     26
 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri      2  18 20
 21023 - C. V. M. H. S. Vanadazhi        17 17
 21024 - L M H S MANGALAM DAM    0  9  4 13
 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery    10     10
 21261 - C. A. U. P. S. Mampad    9     9
 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery      5   5
 21276 - Model. Central. School. Alathur    5     5
 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam    4     4
 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery      0  2 2
 21011 - G. H. S. S. Erimayur      2   2
 21004 - P. K. H. S. Manjapra    0  0  1 1
 21283 - N.S.S.English Medium School
Mudappallur
   1     1
 21002 - M. M. H. S. Panthalapadam      1   1

Social Science Fair Overall Champion

Social Science Fair   
Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary
School Alathur
 8  15  30  30 83


Social Science Fair   
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 21001 - Cherupushpam.G.H S S
Vadakkencherry
     29  27 56
 21004 - P. K. H. S. Manjapra  8  7  12  16 43
 21024 - L M H S MANGALAM DAM    6  32  4 42
 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur  6  22     28
 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam    16     16
 21272 - Mother Teresa U.P.S Vadakkencherry  8  6     14
 21012 - G. G. H. S. S. Alathur    0  5  6 11
 21009 - A. S. M. H. S. Alathur      5  6 11
 21259 - H. A. U. P. S. Akkara  10  1     11
 21261 - C. A. U. P. S. Mampad  10       10
 21245 - A. L. P. S. Mudappallur  10       10
 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery  3  6     9
 21276 - Model. Central. School. Alathur  5  3     8
 21023 - C. V. M. H. S. Vanadazhi    4  4   8
 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery    8     8
 21011 - G. H. S. S. Erimayur    0  6  1 7
 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery      4  2 6
 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery  6  0     6
 21281 - MaryMatha E.M.School Thachanady  5  1     6
 21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam  4  1     5
 21216 - K. K. M. L. P. S. kattussery  5       5
 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode    2  1   3
 21020 - G. H. S. Kunissery      3   3
 21254 - GUPS KALLINGALPADAM    1     1
 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery        1 1
 21260 - Karuna. U. P. S. Thennilapuram  1  0     1
 21283 - N.S.S.English Medium School
Mudappallur
   1     1
 21223 - C. A. L. P. S. Ayakkad  1       1
 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam  1  0     1
 21242 - A.V. L. P. S. Vadakkenchery  1       1
 21264 - A. U. P. S. Thrippannur    1     1
 21274 - T. M. H .U. P. S. Manjapra    1     1